Envanter Yönetimi Nedir? Tedarik Zincirinde Arz Talep Yönetimi

Envanter yönetimi, bir işletme içindeki ürünlerin, hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin akışını denetleme ve kontrol etme sürecidir. Tüm envanter kalemlerinin doğru bir kaydını tanımlamayı, izlemeyi ve sürdürmeyi, değerli kaynakları bağlayabilecek aşırı stoktan kaçınırken müşteri talebini karşılamak için yeterli tedarik olmasını sağlamayı içerir. Etkili envanter yönetimi, ürünlerin zamanında ve doğru teslimi yoluyla israfı azaltarak, verimliliği artırarak ve müşteri memnuniyetini artırarak maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olur. Bu, doğru ürünlerin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlamak için sipariş yönetimi, envanter planlama, izleme ve stok seviyelerinin optimizasyonu gibi faaliyetleri içerir.

Envanter Yönetimi Nasıl Çalışır?

Envanter yönetiminin amacı, doğru ürünlerin ihtiyaç duyulduğunda mevcut olmasını ve bunların verimli ve uygun maliyetli bir şekilde depolanmasını, taşınmasını ve yönetilmesini sağlamaktır.

1. Talep tahmini

2. Envanter seviyelerinin belirlenmesi

3. Satınalma siparişlerinin verilmesi

4. Envanterin alınması ve saklanması

5. Envanter seviyelerini izleme

6. Envanter devrini yönetme

7. Envanterin yeniden sıralanması

8. Performans analizi

Envanter Yönetimi Neden Önemlidir?

1. Maliyet kontrolü

Etkili envanter yönetimi, müşteri talebini karşılamak için yeterli stok olmasını sağlarken, depolama ve sigorta gibi envanter taşımayla ilgili maliyetleri en aza indirmeye yardımcı olur.

2. Müşteri memnuniyeti

Doğru envanter yönetimi, ürünlerin müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda hazır olmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır ve satış kaybı riskini azaltır.

3. Artan verimlilik

4. İyileştirilmiş karar alma

5. Azaltılmış risk

6. Daha iyi nakit akışı yönetimi

Envanter Yönetiminin Zorlukları

1. Doğru tahmin

2. Envanter seviyelerinin dengelenmesi

Çok fazla ve çok az envantere sahip olmak arasında doğru dengeyi sağlamaya çalışmak zor olabilir.

3. Birden çok konumu yönetme

4. Envanteri takip etme

5. Stok eskime yönetimi

6. Diğer sistemlerle entegrasyon

7. İadeler ve hasarlarla başa çıkma

İadeleri ve hasarlı envanteri etkili bir şekilde yönetmek zor olabilir. Bu, dikkatli bir planlama ve koordinasyon gerektirir.

8. Görünürlüğü sürdürmek

Envanter Yönetimi Teknikleri ve Terimleri

1. Just-in-time (JIT) inventory management

JIT, envanterin müşteri talebini karşılamak için tam zamanında ulaşmasını sağlamak için envanter düzeylerini yönetmeyi içeren ve büyük miktarlarda güvenlik stoğuna olan ihtiyacı azaltan bir tekniktir.

2. Economic order quantity (EOQ) – Ekonomik sipariş miktarı

EOQ, stok siparişi verme ve stok tutma maliyetini stok dışı kalma maliyetiyle dengeleyen envanter için en uygun sipariş miktarını belirlemek için kullanılan bir formüldür.

3. Reorder point

4. Güvenlik stoğu – Safety stock

Güvenlik stoğu, talepte beklenmedik değişiklikler veya arz kesintileri olması durumunda talebi karşılamak için yeterli stok bulunmasını sağlamak için tutulan ekstra stoktur.

5. Lead time

6. Stockout

7. Cycle counting – Döngü sayımı

Döngü sayımı, envanter seviyelerinin doğru ve güncel olmasını sağlamak için düzenli olarak envanter sayımı işlemidir.

8. Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) – Material requirements planning

MRP; tedarik süreleri, envanter seviyeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak bir ürünü üretmek için gereken malzeme ve bileşenleri planlamak ve yönetmek için kullanılan bir sistemdir.

9. Kanban

Kanban, bir üretim sürecinde mal ve malzeme akışını yönetmek için kullanılan ve büyük miktarlarda envanter ihtiyacını azaltan görsel bir sistemdir.

Envanter Yönetimi vs Sipariş Yönetimi

Envanter yönetimi ve sipariş yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde birbiriyle ilişkili ancak farklı iki süreçtir.

Öte yandan sipariş yönetimi, bir siparişin verildiği andan yerine getirildiği ana kadar müşteri siparişlerini yönetmeye odaklanır. Bu, siparişleri işleme koymayı, tedarikçiler ve lojistik sağlayıcılarla koordinasyonu ve müşterilerin siparişlerini zamanında almasını sağlamayı içerir. Sipariş yönetiminin amacı, müşteri siparişlerinin doğru ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlarken maliyeti en aza indirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Envanter Yönetimi vs Tedarik Zinciri Yönetimi

Envanter yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi, işletme operasyonlarında birbiriyle ilişkili ancak farklı kavramlardır.

Tedarik zinciri yönetimi, hammadde tedarikinden bitmiş ürünün müşteriye teslimine kadar bir ürün veya hizmetin yaratılması ve teslim edilmesiyle ilgili tüm faaliyetleri kapsayan daha geniş bir kavramdır. Tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimini içerir, ancak aynı zamanda satın alma, üretim, dağıtım ve lojistik gibi diğer faaliyetleri de kapsar. Tedarik zinciri yönetiminin amacı, maliyeti en aza indirmek, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bir ürün veya hizmetin yaratılması ve teslim edilmesiyle ilgili tüm süreçleri optimize etmektir.

etkin envanter yönetimi süreçlerine sahip olması gerekir, ancak optimize edilmiş bir tedarik zincirinin tüm faydalarını elde etmek için tedarik zinciri yönetiminin tedarik, üretim ve lojistik gibi diğer yönlerine de odaklanmaları gerekir.

Envanter Yönetimi vs ERP

Envanter yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), ticari operasyonlarda birbiriyle ilişkili ancak farklı kavramlardır.

ERP, envanter yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli iş süreçlerini kapsayan daha geniş bir kavramdır. ERP sistemleri, finansal yönetim, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve insan kaynakları da dahil olmak üzere bir şirketin operasyonlarının tek ve entegre bir görünümünü sağlamak için tasarlanmıştır. ERP sistemlerinin amacı, iş süreçlerini yönetmek için merkezi bir sistem sağlayarak şirketlerin verimliliği artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve daha bilinçli kararlar almasına olanak sağlamaktır.

Perakende Envanter Yönetimi

Perakende envanter yönetimi, bir perakende mağazasındaki ürünlerin envanterini, ürünlerin satın alınmasından teslimine, stoklanmasından satılmasına kadar yönetme sürecini ifade eder. Perakende envanter yönetiminin amacı, envanter seviyelerini optimize etmek, stokları en aza indirmek ve kârlılığı en üst düzeye çıkarmaktır.

Perakende envanter yönetiminin temel bileşenleri aşağıdakileri içerir:

1. Satın alma ve teslim alma

2. Stok yönetimi

Perakendeciler, envanter seviyelerini izleme, yeniden sipariş noktaları belirleme ve uygun güvenlik stoğu seviyesini belirleme dahil olmak üzere stok seviyelerini yönetmelidir.

3. Satış takibi

4. Fiyatlandırma

Perakendeciler, maliyet, talep ve rekabet gibi faktörleri dikkate alarak ürünleri için uygun fiyatları belirlemelidir.

5. Promosyon ve indirim yönetimi

Perakendeciler, hangi ürünlerin promosyonunu yapacaklarına, onları nasıl fiyatlandıracaklarına ve performanslarını nasıl takip edeceklerine karar vermek dahil olmak üzere promosyonları ve fiyat indirimlerini yönetmelidir.

6. Mağaza operasyonları

Perakendeciler, ürünlerin müşteriler tarafından kolayca bulunabilmesini sağlamak için ürün yerleştirme, teşhir ve ikmal dahil olmak üzere mağaza operasyonlarını yönetmelidir.

7. Veri analizi

Perakendeciler, etkili bir perakende envanter yönetimi sistemi uygulayarak, kârlarını iyileştirebilir, israfı azaltabilir ve müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünlere erişmesini sağlayabilir.

Üretim Envanter Yönetimi

Üretim envanteri yönetimi, bir üretim ortamında hammaddelerin, devam eden ürünlerin ve bitmiş ürünlerin envanterini yönetme sürecini ifade eder. Üretim envanter yönetiminin amacı, envanter seviyelerini optimize etmek, israfı en aza indirmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır.

Üretim envanter yönetiminin temel bileşenleri aşağıdakileri içerir:

1. Hammadde yönetimi

İmalatçılar, envanter seviyelerini izleme, yeniden sipariş noktaları belirleme ve uygun güvenlik stoğu seviyesini belirleme dahil olmak üzere hammadde envanterini yönetmelidir.

2. Devam eden çalışma yönetimi

Üreticiler, üretim süreci boyunca ürünlerin ilerlemesini izlemek ve zamanında tamamlanmalarını sağlamak da dahil olmak üzere, devam eden çalışma ürünlerinin envanterini yönetmelidir.

3. Mamul yönetimi

İmalatçılar, envanter seviyelerini izleme, yeniden sipariş noktaları belirleme ve uygun güvenlik stoğu seviyesini belirleme dahil olmak üzere, mamul envanterini yönetmelidir.

4. Kapasite planlaması

Üreticiler, talebi karşılamak için uygun üretim seviyesini ve gerekli envanter seviyelerini belirlemek de dahil olmak üzere kapasite planlaması yapmalıdır.

5. Üretim çizelgeleme

Üreticiler, ürünlerin üretilme sırasını belirlemek ve üretimin zamanında tamamlanmasını sağlamak da dahil olmak üzere üretimi planlamalıdır.

6. Veri analizi

Üreticilerin envanter seviyeleri, kapasite planlaması ve işlerinin diğer önemli yönleri hakkında bilinçli kararlar vermek için envanter yönetim sistemlerinden, üretim verilerinden ve diğer kaynaklardan gelen verileri analiz etmesi gerekir.

Üreticiler, etkili bir üretim envanter yönetimi sistemi uygulayarak, kârlılıklarını iyileştirebilir, israfı azaltabilir ve talebi karşılamak için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olduklarından emin olabilir.

Envanter Yönetim Sistemi Nedir?

Envanter yönetim sistemi, işletmelerin envanter seviyelerini yönetmelerine, ürün hareketlerini takip etmelerine ve stok seviyelerini izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Bu sistemler, envanter seviyeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar ve sipariş verme, teslim alma ve ürün takibi gibi çeşitli envanter yönetimi süreçlerini otomatikleştirebilir. Ayrıca işletmenizin satış eğilimleri, ürün performansı ve envanter seviyeleri gibi verileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntülemesine olanak tanıyarak envanter seviyeleri, satın alma ve stok yönetimi hakkında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır. Bir envanter yönetim sistemi, bir işletmenin tedarik zincirinin eksiksiz bir görünümünü sağlamak için muhasebe, satış ve nakliye gibi diğer iş sistemleriyle de entegre olabilir. Bir envanter yönetim sisteminin amacı, işletmelerin envanter seviyelerini optimize etmelerine, stokları en aza indirmelerine, israfı azaltmalarına ve genel tedarik zinciri verimliliğini iyileştirmelerine yardımcı olmaktır.

Envanter Yönetim Sistemi Nasıl Seçilir?

Envanter yönetim sistemi seçmek karmaşık bir süreç olsa da, işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem seçmeniz önemlidir. Bu noktada bir envanter yönetim sistemi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli faktörler aşağıdaki şekildedir:

1. Ölçeklenebilirlik

İşletmenizin gelecekteki büyümesini göz önünde bulundurun ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen bir sistem seçin.

2. Entegrasyon

3. Kullanıcı dostu olma

Kullanıcı dostu bir arayüze ve açık belgelere sahip, sezgisel ve kullanımı kolay bir sistem seçin.

4. Raporlama ve analitik

5. Gerçek zamanlı güncellemeler

6. Mobil uyumluluk

Gerçek zamanlı envanter güncellemelerine ve herhangi bir yerden izlemeye izin vermek için mobil cihazlarla uyumlu bir sisteme ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.

7. Özelleştirilebilirlik

Gerektiğinde özellik ekleme veya çıkarma yeteneği ile işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilen bir sistem seçin.

8. Destek ve eğitim

9. Maliyet

10. Güvenlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yazı

NLP (Natural Language Processing) Doğal Dil İşleme Nedir? İşletmeler NLP’den Nasıl Yararlanabilir?

Sonraki Yazı

E-ticaret Nedir? E-ticaret Nasıl Yapılır?

İlgili Diğer Yazılar